slider image slider image slider image slider image slider image
11.08.2020
!
במסגרת שדרוג קווי הולכת המים בדימונה יתקיימו עבודות יזומות בלילה שבין יום רביעי 12/8/2020 ליום חמישי 13/8/2020 . לאור כך תתקיים הפסקת מים החל מיום רביעי בשעה 23:00 בלילה ועד ליום חמישי בשעה 05:00 לפנות בוקר. לפרטי השיבושים ורשימת הרחובות המנותקים לחץ כאן

תרגול פתיחת מיכלי חירום בדימונה

מדי שנה מבצע התאגיד תרגילים תאורטיים ותרגילי שטח אשר בוחנים את יכולתו ואת ביצועיו, כשהמטרה היא להשתפר כל הזמן. בתרגילים אלה נבדקים: שיפור הביצועים בפריסת תחנות חלוקת מים לתושבים, ממשקי העבודה עם גורמי העירייה ותרגול העובדים והמתנדבים כחלק מההערכות לחירום. התרגילים מבוצעים בשיתוף עם הרשויות.

כל המעוניין להתנדב ולסייע לתאגיד במצבי חירום מוזמן לפנות אלינו לכתובת הדוא"ל info@m-hd.co.il 

למידע לשעת חירום באתר רשות המים: הקלק כאן

 

תרגול פתיחת מיכלי חירום בדימונה

עובדי  תאגיד המים מעיינות הדרום בדימונה תרגלו את פריסת מיכלי המים בחירום במסגרת תרגול שעת חירום.  מטרת התרגול היתה להבטיח יעילות בהערכות לתגובה ובשמירת כשירות העובדים.   לתרגיל קדמה הדרכה בנושא מיכלי מים בונושאי שעת החירום השונים  וכן בוצע תרגול פריסה, הקמה וקיפול עמדת המים 2 קוב.  התרגיל בוצע תוך הקפדה על ביצוע המשימה תוך פרק הזמן המוקצב לכך  ע"פ  הקבוע בנהלי החירום ובו לקחו חלק כל עובדי מערך התפעול והפיקוח בראשות יוסי ביטון מנהל ביטחון וחירום בתאגיד .

 

תרגול פריסת מיכלי חירום 1

 

תרגול פריסת מיכלי חירום 2

 

תרגול פריסת מיכלי חירום 3

 

תרגול פריסת מיכלי חירום 4

 

תרגול פריסת מיכלי חירום 5

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

 

תרגיל פריסת מיכלי חירום

1800-20-30-70