slider image slider image slider image slider image slider image

דוח לשנת 2019

כמדי שנה ,וכמתחייב ע"פ תקנות אמות המידה, מפרסם התאגיד את הדו"ח השנתי והמקיף בדבר פעילותו בשנה החולפת.  דו"ח זה נשלח לרשות המים.

בנוסף, מפרסם התאגיד גם את עלון המידע  לתושב המתבסס על הדו"ח המקיף וכולל נתונים ומידע נוסף לנוחות תושבי התאגיד.-

מצ"ב לעיונכם הדו"חות  לשנת 2019- לפתיחה לחץ על התמונה של הדוח המבוקש 

  • דוח שנתי 2019 - לרשות המים
  • עלון מידע  ודו"ח שנתי לתושב 2019. 

                       עלון מידע לתושב 2019

                   דוח שנתי 2019                                          עלון מידע לתושב 2019

מידע לציבור
1800-20-30-70