slider image slider image slider image slider image slider image

דו"ח לשנת 2020

כמדי שנה ,וכמתחייב ע"פ תקנות אמות המידה, מפרסם התאגיד את הדו"ח השנתי והמקיף בדבר פעילותו בשנה החולפת.  דו"ח זה נשלח לרשות המים.

בנוסף, מפרסם התאגיד גם את עלון המידע  לתושב המתבסס על הדו"ח המקיף וכולל נתונים ומידע נוסף לנוחות תושבי התאגיד.-

מצ"ב לעיונכם הדו"חות  לשנת 2020- לפתיחה לחץ על התמונה של הדוח המבוקש 

  • דוח שנתי 2020 - לרשות המים
  • עלון מידע  ודו"ח שנתי לתושב 2020. 

                       

                   דו"ח שנתי לשנת 2020                                          עלון מידע לתושב 2020

מידע לציבור
1800-20-30-70