slider image slider image slider image slider image

פעילות סניפי השירות והמוקד הטלפוני ביום הבחירות

לתשומת לב תושבי התאגיד 

בתאריך 30/10/2018 , יום בחירות לרשויות המקומיות

סניפי השירות בערי התאגיד ושלוחות בירורים ותשלומים 

במוקד הטלפוני  1-800-20-30-70 יהיו סגורים.

מוקד התקלות פועל כרגיל 24/7. 

לידיעתכם,

1800-20-30-70