slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז למכירת קטנוע קימקו - דינג 250 - G

תאגיד מעיינות הדרום, פונה לקבלת הצעת מחיר למכירת קטנוע שבבעלות התאגיד מסוג קימקו דינג 250 – G , מס' רישוי 9950530, שנת ייצור  2016 , יד 1, במצבו  AS-IS. 

מציע המעוניין להגיש הצעה, מוזמן להוריד את טופס ההצעה מאתר האינטרנט של התאגיד-  עמוד הבית, בכתובת www.mayanot-hadarom.co.il, . 

יש למלא את הפרטים הנדרשים ואת הצעת המחיר בטופס,  ולהגיש בשני העתקים בצרוף צ'ק אישי לפקודת התאגיד בשיעור של 10% מערך ההצעה כולל מע"מ.    

את הטפסים בצירוף הצ'ק יש להגיש במעטפה סגורה עליה ירשם: קטנוע קימקו – הצעת מחיר.

את המעטפות יש לשלשל לתיבת ההצעות במשרדי הנהלת  התאגיד, רחוב כיכר ז׳בוטיסקי 1 בדימונה, וזאת עד יום ג'  20.04.21 בשעה 12:00.

 

הצעה שתוגש במועד מאוחר למועד זה לא תידון.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות התאגיד, לגב' להילה אוחיון בטל:  086227976

                                                                                               שעיה קרפ                                                                                                                                  מנכ"ל                                

                                                                    

PDF_2  טופס הצעת מחיר לרכישת קטנוע - קימקו דינג 250 G

 

1800-20-30-70