slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז 3/2021 לאחזקת רשתות מים וביוב בערי התאגיד

מכרז פומבי מס' 03/2021

אחזקת רשתות המים והביוב בערים ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון

וביצוע עבודות פיתוח בהיקף מוגבל

 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ (להלן : "החברה") מזמין בזה משתתפים להציע הצעות מחירים לביצוע אחזקת רשתות המים והביוב ביישובי התאגיד (להלן- "העבודות") וזאת, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנתיים (24 חודשים), החל ממועד החתימה על חוזה ההתקשרות. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם לשנה נוספת ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שנים בסה"כ, והכל בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז. 

 החל מהתאריך 29.04.2021 ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של התאגיד.

 כנס המציעים יתקיים  ביום ב', 10.05.2021 בשעה 11:00 במשרדי התאגיד בכתובת כיכר ז'בוטינסקי 1 , קומה 3 , ( יש להכניס כתובת בוויז: "אולמי אדורה" דימונה).

 ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה.  

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז), הינו ביום ה'  03.06.2021 , עד השעה 12:00. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) במעטפות סגורות לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.

 החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. החברה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד.

 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למעיינות הדרום בע"מ בטלפון : .08-6227976

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ומסמכי המכרז, יגברו מסמכי המכרז.

מר שעיה קרפ

מנכ"ל מעיינות הדרום

PDF_2 -  כרך א' - הוראות למשתתפי המכרז + הסכם - להורדה 

PDF_2 - כרך ב' -מפרט טכני - להורדה 

PDF_2 - כרך ג'/1 - ביוב פרטים סטנדרטיים - להורדה 

PDF_2 - כרך ג/2 - מים פרטים סטנדרטיים - להורדה 

PDF_2 - סיכום  מפגש קבלנים מיום 10/5/2021

PDF_2 - הבהרה מס' 1 - מענה לשאלות 

PDF_2 - הבהרה מס' 2 - מענה לשאלות 

1800-20-30-70