slider image slider image slider image slider image

מכרז מס' 01/2019 להקמת טיפול שלישוני לקולחים במט"ש דימונה

תאגיד המים והביוב מעיינות הדרום בע"מ ( להלן: "התאגיד") מזמין בזאת הצעות להקמת טיפול שלישוני לקולחים ואספקה והתקנת צנטריפוגה במט"ש דימונה (להלן: "השירות").

1.עיקר תנאי הסף:

1.1 המציע הינו קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה) (סימול 500), ובענף ראשי בניה (סימול 100) בסיווג כספי המתאים לפחות לגובה הצעתו הכספית הכוללת למכרז זה,    או,

קבלן הרשום במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בפנקס הקבלנים לפי החוק הנ"ל בענף ראשי מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה) (סימול 500) בסיווג כספי כאמור בסעיף זה לעיל, ועומד לרשותו קבלן משנה אשר במועד הנ"ל הינו קבלן רשום לפי החוק הנ"ל בענף ראשי בניה (סימול 100) בעל ניסיון מוכח בעבודות נשוא מכרז זה  ובעל סיווג כספי מתאים להיקף הכספי של עבודות הבניה שעל קבלן משנה זה יהיה לבצע אם יזכה המשתתף במכרז.  

1.2המציע בעל ניסיון מוכח בהקמה ב-5 (חמש) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, כקבלן ראשי, של 2 פרויקטים שהיקפם הכספי הכולל הינו 15 (חמש עשרה) מלש"ח לא כולל מע"מ או 3 פרויקטים שהיקפם הכספי הכולל הנו 20 (עשרים) מלש"ח לא כולל מע"מ. לעניין סעיף זה, "הקמה" פירושו: הקמה של מתקן טיפול בשפכים מבטון הכולל ציוד אלקטרו מכאני חשמל ובקרה ומסירתו למזמין בסיום בדיקם והרצתם לאחר שעמדו בכל מבחני הקבלה לשביעות רצון מי שהזמין את הקמתם או תכנן אותם.

1.3 להבטחת קיום הצעתו למכרז צרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, להנחת דעתו של חשב התאגיד, שהוצאה עבור המציע על ידי בנק ישראלי לטובת המזמין, בסכום של 250,000 ₪, (מאתים חמישים אלף ₪), שתוקפה עד ליום 25/09/2019 ועד בכלל.

1.4 יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

1.5 ניתן לעיין במסמכי המכרז ובתנאי הסף, וכן להורידם  מאתר תאגיד מעיינות הדרום בכתובת   www.mayanot-hadarom.co.il , ללא תשלום .

1.6על המעוניינים להשתתף במכרז להירשם במייל batgal@m-hd.co.il, וזאת לשם קבלת כלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ"ב (להלן: "פרסומי המזמין"). ההרשמה במייל אינה מהווה תנאי להשתתפות במכרז, ואולם מובהר בזאת כי כל פרסומי המזמין יחייבו את כלל המשתתפים, בין אם נרשמו באמצעות המייל כאמור, ובין אם לאו, וכי לא תישמע כל טענה מצד משתתף במכרז, אשר לא נרשם במייל הייעודי, כי לא היה מודע לפרסום כלשהוא מפרסומי המזמין.

1.7 את ההצעה (בשני עותקים מקור בצירוף תקליטור), בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע במעטפה סגורה, עליה מצוין – מכרז מס 01/2019 , יש לשלשל לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת התאגיד – כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה , בנוכחות גב' הילה אוחיון מזכירת התאגיד או מי מטעמה, ביום 25/03/2019 עד השעה 14:00.

1.8 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. אין לשלוח הצעות אלא במסירה ידנית. כל הצעה שתוגש שלא במסירה ידנית לא תתקבל.

1.9 מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

                                                                                      שעיה קרפ, מנכ"ל

                                                                                    מעיינות הדרום בע"מ  

1800-20-30-70