slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז 1/2020 למתן שירותי ניטור שפכי תעשיה

מעיינות הדרום תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ

מכרז פומבי 1/2020

מתן שירותי ניטור שפכי תעשיה 

 תאגיד מעיינות הדרום בע"מ (להלן: "התאגיד"), מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ניטור שפכי תעשיה, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  תקופת ההתקשרות הינה ל 12 (שנים עשר) חודשים מיום חתימת החוזה, אולם, התאגיד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להאריך את תקופת ההתקשרות, כל פעם לשנה נוספת, ועד לתקופה מקסימלית של ארבע שנים בסה״כ.

ההשתתפות במכרז מותנית בקיום כל התנאים המוקדמים הבאים (תנאי סף):
א.      המציע הינו בעל ניסיון של שנתיים לפחות בניהול מלא של תכנית דיגום שפכי תעשייה בשני תאגידי מים וביוב, ו/או ב 2 רשויות מקומיות המנהלות את משק המים והביוב, אשר לפחות באחד/ת מהם/ן, תכנית הדיגום שלו/ה כוללת לפחות 40 מפעלים (ניהול מלא הכולל: הכנת התכנית ואישורה במשרד להגנ"ס, פיקוח על המעבדה, הוצאת חיובים ופיקוח תהליכי האכיפה).

ב.       המציע הינו בעל ניסיון בדיגום עצמי של שפכי תעשיה בתאגיד מים וביוב, כולל איסוף הדיגום והובלת הדיגום, כפי שמפורט בסעיף במפרט הטכני.

ג.        המציע הינו בעל ניסיון בהפעלת מערכת ניהול המידע המוצעת על ידיו (מערכת הכוללת תיעוד וניהול הדיגום, הפקת מכתבי חיוב ומעקב אחר חיובים כמפורט במסמכי המכרז).

ד.       המציע מתחייב כי יועסקו על ידיו שני אנשי צוות ייעודיים במסגרת ההתקשרות עם התאגיד, העומדים בדרישות המפורטות מטה, ונקב בשמם בעת הגשת ההצעה.

דרישות הסף לאנשי הצוות:

  • מנהל פרויקט (הנמצא בקשר שוטף עם המזמין ועם העסקים בתאגיד) – בעל תואר מהנדס/הנדסאי סביבה/הנדסה כימית/תואר אקדמי בתחומי המים והסביבה, בעל ניסיון של 2 שנים לפחות בתחום שפכים ותעשייה, וניסיון בניהול פרויקט בקרה על שפכי תעשיה בתאגידי מים וביוב.
  • איש שטח – מהנדס/הנדסאי סביבה או הנדסאי מים, דוגם מוסמך, בעל ניסיון בדיגום עצמאי וניסיון בדיגום שפכי תעשייה בתאגידי מים וביוב.

ה.     המציע הינו ישות משפטית אחת בלבד. בכל מקרה לא תותר השתתפות של שותפות בין חברות וישויות שונות.

ו.       המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 50,000 ₪, להבטחת התחייבויותיו במכרז.

ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז באתר התאגיד שכתובתו:  www.mayanot-hadarom.co.il.

 מועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (על כל נספחיהן בהתאם להוראות המכרז), הינו יום שלישי 18.02.20 בשעה 12:00. (לתשומת לבכם, הוארך מועד הגשת המכרז  ליום חמישי 27/2/2020 בשעה  12:00- ראו סעיף 1 במסמך הבהרות מס' 2  ).

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית (לא בדואר) במעטפות סגורות לתיבת המכרזים במשרדי החברה.

החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה תהא רשאית לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה / הזוכים וכן להכריז על יותר מזוכה אחד.

 לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למעיינות הדרום בע"מ,  טל' : .08-6227976

  שאלות בכתב ניתן להגיש במייל:  shaya@m-hd.co.il  עד  יום ה' 13.02.2019 בשעה 14:00.

  בכל מקרה של סתירה בין נוסח המודעה ומסמכי המכרז יגברו מסמכי המכרז.

   שעיה קרפ   - מנכ"ל                 

                                                                                                                                                  

  PDF_2   קובץ מכרז למתן שירותי ניטור שפכי תעשיה - להורדה   

  MS_Excel     תכנית ניטור שפכי תעשיה             

  PDF_2    אישור תכנית ניטור משרד להגנת הסביבה 

  PDF_2  מסמך הבהרות מס' 1 

  PDF_2  מסמך הבהרות מס' 2                                 

  PDF_2  נוסח פרסום המכרז בעיתון ארצי 

1800-20-30-70