slider image slider image slider image slider image slider image

מכרז משותף לשיקום קו ביוב סלעית וביצוע שצ"פ 301

שם האתר: ירוחם רחוב סלעית

תיאור המכרז: שיקום קו ביוב ברחוב סלעית וביצוע שצ"פ 301.

חברת עמק איילון ניהול תשתית ופרויקטים בע"מ מתוקף היותה חב' מנהלת של משרד הבינוי והשיכון וכן תאגיד מעיינות הדרום בע"מ – תאגיד מים וביוב האזורי מזמינים בזה קבלנים להציע הצעות בהתאם למפורט לעיל:

מס המכרז  9994/2022
שם האתר  ירוחם – רחוב סלעית
תיאור המכרז שיקום קו ביוב ברח סלעית וביצוע שצ"פ 301
סיווג קבלן כולל ענף (חובה כוכבית - עבודות ממשלתיות) ענף 200 בסיווג ג'3 לפחות המוכר לעבודות ממשלתיות, ובענף 260 בסיווג ב'2 לפחות.
מקום קבלת חוברת הפניה לקבלת הצעות וחומר נלווה

החוברת ומסמכי המכרז יפורסמו בתאריך 14.6.22.באתר החברה בכתובת www.emek-ayalon.com

עלות החומר למכרז כולל מע"מ ללא עלות
סיור קבלנים : מיקום +מועד סיור הקבלנים יתקיים בתאריך 20.6.22 בשעה 12:00 ברחוב סלעית בירוחם -השתתפות בסיור הקבלנים חובה
תקופת ביצוע סה"כ 6 חודשים.
מועד אחרון לשאלות

עד לתאריך 26/6/22 שעה 12:00 למייל: [email protected]

מקום ומועד אחרון להגשת הצעה

תיבת מכרזים
במשרדי עמק איילון – הרטום 14 הר חוצבים ירושלים.
מועד: 4/7/2022 עד השעה 12:00 בדיוק.

  • רשאים להשתתף רק מציעים העונים על דרישות המצוין ושהשתתפו בסיור הקבלנים.
  • את חומר המכרז יש להוריד מאתר החברה המנהלת - עמק איילון בכתובת : www.emek-ayalon.com   החומר יהיה באתר מתאריך       14/6/2022 
  • איש קשר: נחשון גרינולד  טל: 052-6451027.
  • את ההצעה יש להכניס לתיבת קבלת ההצעות במקום ובמועד האחרון המצוינים בשורה המתאימה. הצעה שלא תהייה בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות לא תידון.
  • כל הצעה תעמוד בתוקף על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה ותחייב את המציע עד 90 יום ממועד האחרון להגשת ההצעות.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי קבלן המגיש הצעה להשתתף בעבודה זו אינו רשאי לצרף להצעתו קבלן נוסף.
  • קבלן שלא יעמוד בתנאים המפורטים לעיל, ו/או המפורטים בחוברת הפנייה לקבלת הצעות מחיר, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון בוועדה שתפקידה לבחון את ההצעות ולבחור את הזוכה.

                                                                                שעיה קרפ - מנכ"ל 

PDF_2 - נוסח המכרז להורדה 

PDF_2 - תכנית כללית לפרויקט 

PDF_2 - חתך מערכת ביוב 

PDF_2 - פרט מערכת ביוב 1 

PDF_2 - פרט מערכת ביוב 2 

PDF_2 -  תכנית שצ"פ 301

PDF_2 - פרטים שצ"פ 301

1800-20-30-70