slider image slider image slider image slider image

עדכון נפשות לצורך קביעת כמות (תעריף א')

שינוי שיטת איסוף המידע לקביעת הכמות המוכרת ביחידת דיור (מגורים פרטי)

רקע:
בהתאם להנחיית רשות המים וכנדרש בתקנות 7625 לכללי המים, על כלל תאגידי המים במדינה להיערך לביצוע עדכון הנפשות במערכות התאגיד, (להלן "הכמות המוכרת") בהתאמה לנתונים כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים).

אופן הביצוע:
במהלך השנה האחרונה נשלחו מכתבים אל כלל בתי האב הפרטיים המשמשים לצרכי מגורים בערים דימונה, ערד, ירוחם  ומצפה רמון. במכתבים נכלל מידע בדבר מספר הנפשות המעודכן במרשם האוכלוסין וההגירה (משרד הפנים) לעומת, מספר הנפשות המעודכן ברישומי התאגיד. ככל שנמצאה אי התאמה בין הרישומים, נתבקשו התושבים לבצע עדכון של מספר הנפשות המתגוררות בבית האב.

עדכון נפשות בפועל: 

התאגיד קידם ושכלל מערך ייעודי של כלים טכנולוגיים  העומדים לרשותכם, באמצעותם תוכלו לבצע את העדכון באופן ידידותי, מהיר ונוח.

לנוחיותכם: טופס מקוון 

להלן קישור ישיר לטופס עדכון נפשות.

לבקשתכם זו נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

תצלום ספחי תעודת הזהות של כלל המתגוררים בנכס שהינם מעל גיל 18.
לגבי המתגוררים ביחידת הדיור שהם מתחת לגיל 18, יש לצרף צילום ספח של הורה.
אם הבקשה נוגעת למי שאינו מתגורר בכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין, יש לצרף מסמכים לאימות מקום המגורים (חוזה שכירות, אישור תשלום ארנונה, או כל מסמך אחר בעניין) ואישור התאגיד במקום המגורים הרשום במרשם על כך שהמבקשים אינם רשומים בספריו כמי שמתגוררים ביחידת דיור.
 

1800-20-30-70