slider image slider image slider image slider image slider image

תקני איזו בתאגיד

תאגיד מעיינות הדרום הינו בעל שלושה תקני איזו, מאז הקמתו. 
תהליך ההתעדה כולל ביקורות המבוצעות אחת לשנה ומעקב וטיוב נהלים מתמיד. מדי שנה עובר התאגיד ביקורת שנתית ע"י חברה מומחית בתחום ניהול האיכות ואחת לשלוש שנים נערכת ביקורת חיצונית מקיפה בה נבחנת מחוייבותו של התאגיד לתקנים אלו והקפדה על ביצועם בפועל. 

בחודש פברואר 2018, התקיים מבדק מעבר ואושרה ההתעדה לתקן החדש 2015, כמתחייב , 

בחודש ינואר 2020, ולאחר מבדק מקיף בו נבחנה עמידת הארגון בדרישות כל התקנים ובחינת פעילותם באורח שוטף את מול כל תקן , חודשו תקני האיכות ואושרו עד לשנת 2022. 

PDF_2 תקן 9001:2015

PDF_2 תקן 18001:2007

PDF_2 תקן 14001:2015

 

9001 ISO הינו תקן ישראלי שהוא תרגום התקן הבינלאומי ISO 9001. 
התקן מגדיר דרישות למערכת ניהול איכות. עמידה בדרישות התקן מעידה כי הארגון מסוגל לספק באופן עקבי מוצר העומד בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות, חותר להגביר את שביעות רצון לקוחותיו באמצעות יישום אפקטיבי של מערכת ניהול האיכות בארגון ומיישם תהליכים לשיפור מתמיד של המערכת באמצעות הבטחת התאמה (CONFORMITY) לדרישות הלקוח ולדרישות תחיקתיות ישימות.

 

תקן 18001:2007 - הינו תקן לניהול בטיחות בארגון .

כל ארגון מחויב לדאוג לבריאות ובטיחות עובדיו. אישור למערכת ניהול בטיחות וגיהות בתעסוקה לפי דרישות ת"י 18001 OHSAS מוכיח שהארגון נקט באמצעים הדרושים כדי לממש את מחויבותו לעובדים, לבריאותם ובטיחותם.
התעדה נעשתה לאחר יישום של תהליך פנים ארגוני, בו הוטמעה בהצלחה, בהתאם לדרישות התקן, מערכת ניהול בטיחות ובריאות . את התאגיד מלווה יועץ בטיחות קבוע העורך ביקורות והדרכות לעובדים.

 

תקן 14001:2015 - הינו תקן לניהול איכות הסביבה 

תקן שמירה על איכות הסביבה - המודעות הגדלה לנושא הסביבה בארץ ובעולם והחקיקה הנובעת מכך, מציבה בפני התאגיד דרישה למחויבות לנושא והירתמות לשמירה על הסביבה.
עמידה בתקן זה מוכיחה כי הארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות , ופיתוח ובפעולות אחזקה, וכן בצמצום ההוצאות על צריכת אנרגיה לניהול פסולת , מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים והטמעת העיקרון כי התאגיד  מעמיד את הדאגה לסביבה בעדיפות גבוהה.

 למדיניות ניהול האיכות ,סביבה ובטיחות חתומה בידי מנכ"ל התאגיד - לחץ כאן 

מידע לציבור
1800-20-30-70