slider image slider image slider image slider image slider image slider image

סוגי תקלות והטיפול בהם

במוקד תקלות 1-800-20-30-70 מתקבלות פניות שעוסקות בנושאים שונים ומגוונים. התקלות המדווחות על ידי התושבים נקלטות בתוכנת המוקד, המאפשרת אפיון התקלה על פי סוג התקלה, מיקומה, הגורמים המטפלים בה וסטאטוס התקלה. תוכנה זו מאפשרת גם לפקח על קצב תיקון התקלה, ולאתר רחובות בהם קיימות בעיות חוזרות כדי לאפשר למהנדסי החברה לבצע פעולות להחלפה ושדרוג קווי ביוב ברחובות אלה.

במקרה של תקלות חריגות, כמו הזרמת שפכים לים, פיצוץ קו סניקה, לחץ מים נמוך אזורי, תדירות גבוהה של פניות באיכות המים ותקלות במתקנים, מועברות הפניות לטיפול ישיר של מהנדסי החברה.

סוגי תקלות :

תקלות מים:

 •  פיצוצים בצנרת המים.
 • נזילות ממדי המים.
 • נזילות בחיבורי הצנרת.
 • לחץ מים נמוך.
 • מגופים שבורים.
 • מגופים נוזלים.
 • הפסקות מים.

תקלות ביוב:

 •  פריצות ביוב. 
 • סתימות ביוב.
 • בורות ביוב שבורים.
 • מכסי ביוב חסרים.
 • בדיקת חיבורי ביוב לקווים עירוניים.

תקלות אחרות:

 •  פגיעת קבלנים בקווי מים וביוב.
 • נזק שנגרם בעקבות עבודות של "מעיינות הדרום".
 • גניבת מים מהקו העירוני.

 

1800-20-30-70