slider image slider image slider image slider image slider image slider image

שפכי מפעלים

בסוף שנת 2011 נכנסו לתוקפם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב). התשע"א-2011 (להלן: "כללי השפכים"), הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן, למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.
כללי השפכים: לפי הוראות כללי השפכים, מפעל לא יזרים, במישרין או בעקיפין ,שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה", כהגדרתם בכללי השפכים, למערכת הביוב של התאגיד .
כמו כן. מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים" , כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד והמשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה, וזאת לפי סעיף 6 לכללי השפכים.
בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים, שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים למערכת הביוב בניגוד לכללי השפכים, וכן, לנוכח תוצאות דיגומים קודמים שנערכו במפעל. תכניות הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי ערי התאגיד, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק, ואת תדירות הדגימה. בהתאם לכללי השפכים, על המפעלים לשאת בעלות הדיגום והבדיקות, לפי התעריפים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב ( תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב ), התש"ע – 2009 ( להלן: " כללי תעריפים" ). עלות הדיגום תחושב ע"י התאגיד עפ"י פירוט הפרמטרים שנדגמו בבית העסק. ככל שיימצא בדיגום ובבדיקות שיבוצעו על ידי התאגיד, כי מפעל מזרים שפכים חריגים ו/ או שפכים אסורים להזרמה, יחויב המפעל לפי התעריפים המיוחדים שנקבעו לשפכים אלו בכללי התעריפים.
מפעל רשאי להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים אם ריכוזם מעל לערכים הנקובים בטור ב' והנמוכים מטור ג' בתוספת השנייה של הכללים, ובלבד שדיווח לחברה בכתב 30 ימים מראש לפחות על הערכים המרביים וכמות השפכים שבכוונתו להזרים למערכת הביוב . מפעל המעוניין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים בריכוז מעל לערכים הנקובים בטור ג' לתוספת השנייה של כללי השפכים, יגיש בקשה מנומקת בכתב. התאגיד יודיע למפעל בכתב על החלטתו בבקשה, בתוך 60 ימים, מיום שהוגשה .

לתוצאות ניטור שפכי מפעלים באתר - לחץ כאן 

1800-20-30-70