slider image slider image slider image slider image slider image

מחלקת רישוי והיטלים

מחלקת רישוי  והיטלים הינה חלק ממחלקת ההנדסה בתאגיד  ולהלן רשימת תחומי אחריותה :

1.    הנפקת נתונים למתכננים אודות התחברויות למערכות המים והביוב (חדשות ו/או קיימות).

2.   בדיקת תכניות אינסטלציה (נספחים סניטריים) ואישורן לצורך קבלת היתרי בניה ברשות/מועצה המקומית.

3.   הנפקת דמי הקמה בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב התשע"ה-2015.

4.    פיקוח וביקורות בשטח.

5.   מתן אישורי אכלוס (לצורך קבלת טופס 4 מהרשות/מועצה המקומית).

6.   מתן אישורי חפירה.

7.   מיפוי- איסוף מידע אודות תשתיות המים והביוב והטמעת נתונים מהשטח ו AS-Made-למערכת ה-GIS.

8.   בדיקת תכנון תשתיות (מים וביוב) לשכונות חדשות.  

9.   תיאומים בין הרשויות הסטטוריות השונות (גורמי-חוץ).

10 שותפים  כנציגות בוועדות המקומיות של ועדת בניין ערים.

להלן  קבצי הנחיות  אשר תפקידם לסייע בהכוונת התושב לביצוע ראשון של חיבור מיםקבלת טופס 4 ועוד 

PDF_2 צ'ק ליסט - בניה פרטית

PDF_2 צ'ק ליסט - בניה מבנים מיוחדים

PDF_2 חוברת הנחיות להיתר בניה

PDF_2 הנחיות לקבלת אישור להספקת מים  (טופס 4)

PDF_2 הנחיות לביצוע ראשון

1800-20-30-70