slider image slider image slider image slider image slider image

דו"ח לשנת 2021

כמדי שנה ,וכמתחייב ע"פ תקנות אמות המידה, מפרסם התאגיד את הדו"ח השנתי והמקיף בדבר פעילותו בשנה החולפת.  דו"ח זה נשלח לרשות המים.

בנוסף, מפרסם התאגיד גם את עלון המידע  לתושב המתבסס על הדו"ח המקיף וכולל נתונים ומידע נוסף לנוחות תושבי התאגיד.

מצ"ב לעיונכם הדו"חות  לשנת 2021- לפתיחה לחץ על התמונה של הדוח המבוקש 

  • דוח שנתי 2021 - לרשות המים
  • עלון מידע  ודו"ח שנתי לתושב 2021. 

       תמונת שער של הדוח השנתי שנת 2021               תמונת שער של עלון לתושב 2021

                   דו"ח שנתי לשנת 2021                                          עלון מידע לתושב 2021

מידע לציבור
1800-20-30-70